Home Blog Page 96

Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen

0
?New Challenges in the Field of Military Sciences?
November 19-én került sor a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen hagyományosan minden szemeszterben megrendezendő Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciára, melyen immár nem csak a Nemzetvédelmi Egyetem és több magyarországi egyetem hallgatói, hanem külföldi partner egyetemek pályázó is részt vettek. Ez alkalommal 73 pályázó 69 dolgozatot nyújtott be, és tizenegy tagozatban került megrendezésre a tudományos konferencia, ahol a hallgatók egyénileg vagy csoportosan mutatták be pályamunkáikat, összemérve tudásukat a hadtudomány, a katonai műszaki tudományok, illetve az interdiszciplináris tudományok területén.
A tudományos diákköri tevékenység komoly múltra tekint vissza a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, és a minőségi szakértelmiségi képzés fontos területeként tartják számon. A legjobb pályamunkákat benyújtó hallgatók teljesítményét írásbeli bírálatokat, majd szóbeli védést követően értékes jutalommal díjazzák, és a szakmai elismerés és presztízs mellett sok esetben esélyt kaphatnak arra, hogy dolgozatukat szakfolyóiratokban publikálják. Az eredményesen szereplők munkáit az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre, illetve külföldi társ felsőoktatási intézményekben rendezett tudományos konferenciákon való részvételre javasolják.
A pályamunkának számos kritériumnak kell megfelelnie, melyek közül a szakirodalmi forrásbázis szakszerű kezelése és felhasználása a legalapvetőbb, valódi értékét pedig az önálló elemzési megoldások, a saját nézőpont és vélemény megjelenítése adja. A ?szóbeli védés? egyben az előadókészség, a széleskörű felkészültség próbája, ahol a bizottság nemcsak a hallgató előadói stílusát, összeszedettségét, de célirányosságát és saját eredményeit is figyeli, mérlegeli.
A 2009. őszi ITDK-ra a Biztonságpolitikai Szakkollégium több tagja is nevezett, akik közül ki kell emelnünk Szijj Dórát és Varró Alexandrát, akik szekcióikban (Biztonságpolitika I. és II.) első helyezést értek el. Szijj Dóra ?Gyermekek a harcokban ? A gyerekkatonaság jelenségének vizsgálata, különös tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságra? című dolgozata egyben Bali József védelempolitikai szakállamtitkár különdíját; míg Varró Alexandra ?Az észak-koreai fenyegetés ? Nukleáris ambíciók és a bizonytalan jövő? című pályamunkája a Honvédelmi Minisztérium Védelempolitikai Főosztály főosztályvezetője, Nagy Zsolt különdíját nyerte el.
Egyúttal szeretnénk köszönetünket és elismerésünket kifejezni a két hallgató konzulensének, N. Rózsa Erzsébetnek (Varró Alexandra) és Forgács Balázsnak (Szijj Dóra) a pályamunkák elkészítésében nyújtott szakmai támogatásért.
Ezzel a szakkollégisták fiatal generációja is méltó módon folytatta a korábbi évek eredményes munkáját, melynek remélhetőleg 2010-ben további Intézményi, majd 2011-ben már Országos Tudományos Diákköri Konferencián is tanúi lehetünk.

“EMBERI JOGOK – EMBERTELEN JOGSÉRTÉSEK” beszámoló

0
Az ENSZ Gyermekjogi Nyilatkozat 20. évfordulója alkalmából 2009. november 24-én a Biztonságpolitikai Szakkollégium “Emberi jogok ? embertelen jogsértések” címmel szervezett kerekasztal-beszélgetést, átfogó képet adva ezzel tagjainak és az obligátoknak a nemzetközi biztonságot veszélyeztető humanitárius veszélyek és emberi jogok megsértésének gyermekeket érintő szeletéről.
A konferencia első felszólalójaként Kecskeméti Edit, az UNICEF Magyar Bizottságának igazgatója tartott előadást. Az igazgatóasszony beszámolt az 1989. november 20-án elfogadott Gyermekjogi Egyezmény történetéről, annak alapelveiről, a benne rögzített legfontosabb gyermekjogokról, valamint arról, hogy az alapdokumentum illetve a később hozzáfűzött két Fakultatív Jegyzőkönyv miként hatott a nemzeti jogalkotásokra, és hogyan vált más nemzetközi szervezetek (így az Európai Unió) által megszövegezett határozatok alapjául. Mint mondta, az Egyezmény ?sikersztori?-ként értékelhető abban az értelemben, hogy a gyermekjogok ügye egyáltalán a világpolitika napirendjére került, ennek következtében pedig jelentős eredményeket sikerült kieszközölni. Az UNICEF tevékenységének is köszönhetően csökkent a gyermekhalandóság, nőtt az egészséges ivóvízhez való hozzájutás számaránya, jelentősen javultak az iskolázottság mutatószámai, és fontos lépések történtek a gyermekek kényszerbesorozásának, prostitúcióra vagy szolgaságba kényszerítésének megakadályozásáért is. Az igazgatóasszony ugyanakkor kiemelten hangsúlyozta, hogy a problémákat korántsem számolták még fel: a gyermekek illegális munkára kényszerítése, a gyermekkereskedelem, az újszülötteknek a szükséges védőoltásokhoz való hozzájutása, a gyermekkorú HIV-fertőzöttek aránya továbbra is komoly kihívást jelent a világ számára.
A konferencia második előadójaként Nagy Navarro Balázs, az Amnesty International Magyarország elnöke mutatta be a nemzetközi civil szervezet által a harmadik világban feltárt legsúlyosabb humanitárius problémákat, gyermekeket érintő jogsértéseket. Az elnök úr megjegyezte, hogy bár a gyermekjogokért való küzdelem nem tartozik az Amnesty International főbb tevékenységei közé, azok védelme fontos alapja a demokratikus jogrendszereknek; a civil szervezet ebben a témakörben végzett munkájáról szóló angol nyelvű videofelvételt az elnök úr rögtönzött fordításának kíséretével hallgathattuk meg. Előadónk ezt követően kitért egyebek mellett az Amnesty International emberi jogok helyzetéről készített 2009-es jelentésére, valamint Ismael Beah egykori gyerekkatona történetéről és az amerikaiak által válogatott bűntettekkel vádolt muszlim fiatalok guantanámói körülményeiről, rendszeres kínoztatásaikról is szót ejtett.
A rendezvény záró előadását a gyerekkatonaság tárgykörére koncentrálva ? az idei ITDK-n ebben a témában írt dolgozatával első helyezést elért ? Szijj Dóra tartotta meg. Kiváló prezentációjában beszámolt a gyerekkatonaság mögött húzódó politikai és geopolitikai okokról, kulturális összefüggésekről, társadalmi szokásokról, vallási-etnikai viszonyokról, valamint a gyermekeket motiváló pszichológiai tényezőkről. Bemutatta továbbá a gyermekek védelmével foglalkozó szervezeteket, illetve e szervezetek által végzett ? a gyermekek társadalmi visszailleszkedését segítő ? DDR-tevékenységről és annak hatékonyságáról is beszélt. A kongói gyerekkatonák helyzetének felvázolása után leszögezte, hogy a gyerekkatonaság felszámolása nem csupán hosszú, de igencsak kétséges folyamat, hiszen megvalósításához elsősorban a tartós béke megteremtésére és gyerekkatonákat alkalmazó államok gondolkodásmódjának drasztikus megváltoztatására volna szükség.
A kerekasztal-beszélgetés a hallgatóság kérdéseivel zárult, melyekre az előadók készséggel válaszoltak.
Pocsarovszky Ráchel

A 2009-2010-es tanév Obligátjai

0
A BSZK évről-évre újabb tagokkal bővül, azonban idén másodszorra folytatja le az SzMSz-ben meghatározott előzetes felvételi eljárást, melynek keretén belül a jelenlegi tagok és a jelentkezők kölcsönösen megismerhetik egymást. A jelentkezőknek lehetőségük van megismerni a szervezet tevékenységeinek részleteit és a háttérmunkába is bekapcsolódhatnak, még mielőtt sor kerülne a két fordulós felvételire a tavasz folyamán.
Az előzetes felvételi eljárásban, s így a tavaszi felvételin azok vehetnek részt, akik november 15-ig (illetve idén november 16-ig) eljuttatták érvényes jelentkezési lapjukat a BSZK számára. Az így kialakult obligát névsor:
Asztalos Máté
Baranyi Réka
Bokányi Zoltán
Gálffy Áron
Gergely Máté
Gregovszki Judit
Hegedüs Márton
Hugyi Judit
Juhász Dorina
Kálmán Zoltán
Kovács Anna
Kovács Tamás
Martinkó Zsófia
Nánási Ágnes
Orbán Zita
Ördögh Ágota Szilvia
Pocsarovszky Rachel
Sedghi Amitis
Seprődi-Kiss Árpád
Simon Anna Andrea
Szabó Ádám
Szabó Melinda
Szentgáli Gergely
Viola Nelli
Virágh Kata
Különösen nagy örömünkre szolgál, hogy az idei felvételi során 5 fő külsős (azaz nem a ZMNE-n tanulmányokat folytató) jelentkezőt is köszönthetünk, összesen 3 felsőoktatási intézményből az obligátok között.
Az obligátok névsora elérhető a Tagok menüpont obligátok fül alatt is. Akik regisztráltak a honlapon, de jelentkezési lapot nem adtak le, azoknak a hozzáférését megszüntettük és a továbbiakban nem küldünk számukra közvetlen értesítést programjainkról.
(A kép forrása:
http://www.aamu.edu/Admissions/UndergraduateAdmissions/apply/Documents/ApplyNow.jpg)

Szakmai kurzusok a BSZK-ban: A Hadelmélet kurzus

0
A Biztonságpolitikai Szakkollégiumban 2009 őszétől minden szemeszterben ? az oktatási struktúra kiegészítése végett ? a tagok szakkollégiumi szakmai kurzusokon vehetnek részt. A 2009/10. tanév őszi félévében a hallgatók a forráselemzéssel, valamint a hadelméletekkelfoglalkozó pluszórák között választhattak.
Utóbbi előadója Forgács Balázs főhadnagy, a ZMNE Biztonság- és Védelempolitikai Tanszékének oktatója. A heti egy alkalommal zajló 90 perces óra célja a szakirodalmi források feldolgozása által megismertetni a hallgatókkal Carl von Clausewitz és Basil Henry Liddell Hart hadtudományi munkásságát, illetve a különböző hadikultúrákat. Azáltal, hogy minden alkalomra megadott kötelező irodalmi szemelvényeket kell elolvasni és értelmezni, a közös beszélgetés, olykor vita során megtanulhatjuk, hogyan alkalmazzuk ismereteinket, milyen a modern korban, napjainkban is zajló eseményeket tudunk megmagyarázni a feltárt összefüggésekkel. A csoport méretéből fakadóan ? 7 fő ? ez ideális és jól működő oktatási módszernek bizonyul.
A félév során minden hallgatónak legalább egyszer rövid prezentációt kell összeállítana a témához kapcsolódó ajánlott irodalomból, ezzel színesítve a foglalkozást, valamint fejlesztve előadói képességeit és készségét. Továbbá a félév végére készíteni kell egy megfelelő szakirodalommal alátámasztott szemináriumi dolgozatot, melynek témája a közelmúlt és napjaink egyik fegyveres konfliktusa, illetve az ott alkalmazott háborús akaratérvényesítés eszközeinek vizsgálata.
 
Mint védelmi igazgatási szakos hallgató, rengeteg új és érdekes információt gyűjthetek össze a kurzus folyamán, melyekre a hagyományos tanórák keretein belül nem kínálkozik lehetőség. Az általános műveltség növelésén túl bepillantást nyerhetek egy számomra ismeretlen tudományterületbe, felfrissíthetem történelmi ismereteimet, miközben aktuális, globális összefüggésekre is magyarázatot kapok.
 
A hadelmélet kurzus folyamán a hallgatók egy-egy témával mélyebben és hosszabb ideig foglalkoznak, amire a tanórák alatt ? a fizikai korlátok miatt ? nincsen lehetőség. Az eredeti szövegek olvasása segít a kor szellemének és felfogásának megértésében, valamint fejleszti a forráselemző készségeket is.
 
Számomra nagy élmény és rendkívüli lehetőség, hogy részt vehetek a hadelmélet kurzuson, és ? ha csak érintőlegesen is, de ? megismerkedhetek a biztonság- és védelempolitika szak egy kis szegmensével. Remélem, hogy a jövőben is lehetőség nyílik majd hasonlóan összeszedett és specifikus, ugyanakkor sokrétű kurzusokon való részvételre.
 
 
Lindmayer Judit

Nem halálos fegyverek a BSZK-ban – előadás és gyakorlati bemutató

0
2009. november 2-án, hétfőn a BSZK tagjai ? és persze mi, az obligatok is ? dr Bartha Tibor ezredes előadásán vettünk részt, aki szak- és kutatási területéről, a nem halálos eszközökről, azok rendszerezéséről, elméletéről és gyakorlati felhasználásáról számolt be az érdeklődő hallgatóknak.
Az előadás első felében a nem halálos eszközök rendszerezési, csoportosítási szempontjait tekintettük át, kiegészítve mindezt a hivatalos megnevezésekkel kapcsolatos problémákkal, hiszen a magyar rendvédelmi szervek más néven említik ezeket, mint például a NATO. Bartha ezredes rávilágított arra is, hogy a nem halálos eszközök nem csak egyének, de csoportok, technikai eszközök vagy akár infrastruktúra ellen is bevethetőek. A tartalmas és példákban bővelkedő előadás során megismerhettük magukat az eszközöket is, bemutatva, egyes eszközök esetében pedig a helyszínen is szemléltetve azok hatásos alkalmazási módját, hatótávolságát.
E fegyverek esetében fontos hangsúlyozni azt is, hogy a terminológia ellenére akár az élet kioltására is alkalmasak. A nyomatékosítás kedvéért az előadás közben és után szemügyre vehettünk különböző típusú és méretű gumilövedékeket, speciális söréteket, multifunkcionális taktikai botokat, gázfegyvereket, illetve egy Taser X26-os típusú távolsági sokkoló fegyvert is. Az elméleti előadást és a szemléltetést rövid videofelvételek tették még látványosabbá és hitelesebbé ? eközben ugyancsak láthattunk rövid bejátszásokat különböző járműfeltartóztató rendszerekről, gázok alkalmazásáról , sőt mikrohullámú- és infrahangfegyverek használatáról és hatásáról is. Külön élményt jelentett, hogy az előadás végén minden résztvevő kézbe is vehette ezeket a hatásos eszközöket, valamint egy speciális tábla segítségével Bartha ezredes a Taser sokkoló működését is szemléltette.
Fontos ismételten kiemelni, hogy ezek a fegyverek csak megfelelő és szakszerű használat mellett tartják meg nem halálos jellegüket, alkalmazásuk során pedig nem a hagyományos fegyverek helyett, hanem azok mellett kiegészítő jelleggel alkalmazandók.
Seprődi-Kiss Árpád
(A kép forrása: http://bemil.chosun.com/nbrd/gallery/view.html?b_bbs_id=10044&num=127403)

“Bevetésen” a BSZK

0

 

Ez évben szeptember elején került sor a Magyar Honvédség minden évben megrendezett átfogó ?Bevetési irány? hadgyakorlatára, melynek megtekintésére a MH Összhaderőnemi Parancsnokság és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem gyümölcsöző együttműködésének köszönhetően a Biztonságpolitikai Szakkollégium tagjai is lehetőséget kaptak. Idén ez az esemény azért is volt egyedülálló, mert nem a már megszokott bakonyi lőtéren gyakorlatoztak a katonák, hanem Ercsi határában a Dunán hajtottak végre folyami átkelést és ehhez kapcsolódó deszant-feladatokat.
bevetesi_irany_kep_20090911_025
A gyakorlat alapkoncepciója szerint a folyó túlpartján a Magyar Honvédség felderítői diverzáns csapatokat észleltek, így rohamcsónakos különlegesen képzett alegységek tették meg először a közel 500 méteres vízi utat. A BTR-80/A harcjárművek és a technikai eszközöket szállító PTSZ-M szállító járművek ?átúszása? és a célkörzetek elfoglalása, biztosítása közben a katonák megrongált pontonhíd helyreállítását szemléltették a folyón, a kapcsolódó aknamentesítési feladatokkal együtt. Az így helyreállt összeköttetést használva a T-72-es harckocsik, BMP szállító járművek, D-20 lövegek és légvédelmi, harctámogató alegységek is átkeltek a túlpartra. A műveletet ez idő alatt Mi-24-es harci helikopterek oltalmazták, melyek légicsapást mértek a visszavonuló ellenséges diverzánsokra.

bevetesi_irany_kep_20090911_038

Az egyórás dinamikus gyakorlat után a statikus bemutató következett, ahol csoportokra osztva különböző állomásokon tekinthették meg a vendégek a Magyar Honvédség eszközeit, különböző képességeit, legújabb fejlesztéseit. A korszerű technikai eszközökön kívül ? mint például a pilótanélküli felderítést végző nyáron beszerzett UAV-k, vagy a könnyűtűzszerész robotok ? közelebbről is szemügyre vehettük a nagyteljesítményű tábori víztisztító állomást, a mobil terepelemező munkaállomást, a tűzszerész hajót, illetve bepillantást kaptunk a mobil orvos csoport és a különleges műveleti zászlóalj munkájába is.

A bemutató a civil hallgatók számára kifejezetten hasznos volt, hiszen nem minden nap találkozhat az ember ilyen haditechnikai eszközökkel. Ezennel is szeretnénk köszönetünket kifejezni mind a MH Összhaderőnemi Parancsnokságnak, mind a szervezésben segítségünkre levő kollégáknak, hogy a szakkollégisták ismét részt vehettek ezen a különleges eseményen, és alig várjuk a ?Bevetési irány 2010?- et

Nemzetbiztonság és Média – Könyvbemutató

0
2009. október 19-én a Biztonságpolitikai Szakkollégium és az Egyetemi Központi Könyvtár közös szervezésében egyetemünkön járt Nicholas Wilkinson nyugállományú admirális, a brit Védelmi Tájékoztatási Tanácsadó Bizottság (Defence, Press and Broadcasting Advisory Commitee, vagyis a D-notice) korábbi vezérigazgatója. Az admirális látogatásának fő célja az idén, Secrecy and the Media címmel megjelent könyvének bemutatása volt.
Ez a könyv az első hivatalosan megjelent átfogó tanulmány a D-notice system teljes tevékenységéből, ami kronológiai sorrendben halad a 19. század végétől egészen napjainkig, mintegy 500 oldalon. A korábban említett D-notice felelőssége, hogy a brit médiával való kapcsolattartás során biztosítsa, hogy a nemzetbiztonsági szempontból érzékeny információk (legalább időlegesen) ne kerüljenek a közvéleménybe. Mivel az Egyesült Királyságban a sajtószabadság kiemelt figyelmet élvez, így a D-notice folyamatosan a szerkesztőségek rendelkezésére áll, helyes tanácsadói tevékenysége pedig rendkívül komoly és embert próbáló feladat.
A Siposné Dr. Kecskeméthy Klára ezredes, oktatási rektorhelyettes által moderált könyvbemutató során az admirális röviden bemutatta a D-notice rendszer történetét és működését, amelyet számos érdekes példával támasztott alá. A résztvevő egyetemi polgárok számára tanulságos és élményszámba menő, ugyanakkor megtisztelő volt a brit haderő ilyen magas rangú tisztjének fogadása és kiváló előadásának meghallgatása. A szervezők ezúton mondanak köszönetet Buzna Viktor öregdiáknak a találkozó megszervezésében kifejtett munkájáért!

BSZK Bevonó Tábor

0
Első alkalommal került sor szeptemberben a Biztonságpolitikai Szakkollégium Bevonó Táborára Velencén. Az együtt töltött hétvége szándékaink szerint az utolsó szervezett állomása annak a csapatépítő folyamatnak, ami a BSZK elnyújtott felvételi folyamatának (novembertől a következő év májusáig) eredményes teljesítése után az új tagok teljes integrálását jelenti. A Tábor kötetlen lehetőséget teremt, hogy egy fizikálisan fárasztó, de lelkesítő hétvége közös élményeivel felvértezve vessük magunkat a szemeszter teendőibe és a BSZK szellemiségét továbbadjuk legújabb tagjainknak is.
Szeptember 18-án, pénteken kora délután a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem civil kollégiuma előtt gyülekezett a csapat, hogy ki kisbusszal, ki vonattal induljon Velencére. Hamarosan kiderült, hogy mindkét útvonal kalandos meglepetésekkel vár: mialatt a kisbusszal utazók dugóban araszoltak a csomagokkal és kis híján tévútra tévedtek, addig a vonat több nekifutással órákig vesztegelt a nyílt pályán. Szerencsére a vonaton vidám országjáró útitársakkal hozott össze a sors, akik élménybeszámolóik mellett rögtönzött zeneoktatással és hegedűszóval segítettek az emelkedett hangulat fenntartásában.
A velencei Liget Üdülő fogadta 20 fős csapatunkat, ahol egyúttal a Szegedi Egyetem Budapesti Média Intézetének hallgatói is gólyatáboroztak ? esti programjainkat így jó hangulatban, részben közösen tudtuk szervezni. A BSZK friss tagjai mellé csatlakozott a hétvégére három, a szakkollégium korai időszakában meghatározó tevékenységet végző senior tagunk is: Berki Tamás, Kiszely Péter és Magda Balázs. Így a hétvége szellemiségében a BSZK-s értékek átadásáról, az együttgondolkozásról és a tapasztalatcseréről, valamint a közeljövő tervezéséről szólt olykor komoly, olykor játékos keretek között.
A seniorok szakkollégiumi kvízjátéka már sokat felfedett az elmúlt évek markáns szereplőiről és néhány BSZK-s legendáról, ám az igazi meglepetéseket a tagok személyre szabott foto-showja tartogatta, melyben a traktorokhoz kötődő gyermekkori rajongástól a tömegoszlató tekintetig számos érdekességet megtudhattunk egymásról…
IMGP6364
A szombati, még könnyed ébredés után a szabadban elköltött reggeli teremtett alapot a Szakkollégium honlapja, a bszk.hu alkalmazásainak, fejlesztéseinek ismertetésére és általánosságban az internetes megjelenéssel kapcsolatos ötletelésre. Az ebédet követően a délutáni programig szabadfoglalkozáson kamatoztattuk több éves sportolói rutinunkat ? melyet leginkább a focizás közben elveszített labdák bántak.
IMGP6634
A délután fő eseménye a ZMNE Biztonság- és védelempolitikai Tanszéke képviseletében Gazdag Ferenc tanszékvezető és Ruppert József tanszékvezető-helyettes látogatása volt, akikkel improvizált szerepjátékot követően oldott hangulatban tapasztalatcsere kezdődött a szakkollégiumi tevékenységet illetően. A tömegessé váló egyetemi képzést, az oktatás minőségbiztosítását és a szakkollégiumok ebben játszott szerepét, egyedi lehetőségeit boncolgatva észrevétlenül telt az idő, melyről csak a háttérben készülő bográcsos vörösboros marhapörkölt egyre vonzóbb illata árulkodott. Vendégeink távozása után az este már jobbára a bogrács körüli sürgölődéssel, beszélgetéssel telt, míg a pörkölt mellé elfogyasztott zamatos nedű arra nem késztetett néhányunkat, hogy a szegedi gólyatábor fiataljaihoz csatlakozva éjszakába nyúló önfeledt karaokéba bocsátkozzunk. A legkitartóbbak még ez után is, hajnalig melegedtek a tábortűz közvetlen közelében.
A vasárnapi ? kétségtelenül nehéz ? ébredést követően ismételten a kellemes napsütésben sütkérezve vitathattuk meg a BSZK közvetlen jövőjével kapcsolatos kérdéseket, így az őszi szemeszter programjait, az ismét beinduló tagfelvételi folyamat elemeit vagy a BSZK egyre bővülő külső kapcsolataiban rejlő lehetőségeket. Szakkollégiumunk első InterKoll találkozón történő részvételéről is itt született döntés, ami később további tapasztalatokkal és ötletekkel gazdagította elképzeléseinket.
Reméljük, 2010-ben a BSZK Bevonó Tábor hasonlóan sikeres, jó hangulatú, a jövőre bekerülő tagok számára élmény dús program lesz.

C-IED, avagy gyakorlatom Szentendrén

0
Amint azt a biztonság- és védelempolitika szak képzési terve is előírja, a három éves alapképzésünk alatt nyolc- tíz hét szakmai gyakorlat teljesítése kötelező. A gyakorlati helyek kiválasztása minden hallgató esetében egyéni döntés alapján történik, leggyakrabban mégis a védelmi szervezetekre esik a választás.
Az egyetem civil hallgatójaként az első évemet lezáró gyakorlatomat olyan helyen szerettem volna eltölteni, ahol testközelből ismerhetem meg egy katonai szervezet munkáját, és kizárólag egyenruhát viselők között kell bizonyítanom. Mindenképpen érdekelt, mennyire tudom megállni a helyemet polgári hallgatóként egy katonai közegben, ezért döntöttem a Magyar Honvédség Központi Kiképző Bázisa (KKB) mellett.
A Szentendrén 2007. július 1. óta működő szervezet az egyetlen, amely a Magyar Honvédség minden állománykategóriája részére az egységes alapkiképzést biztosítja. Így ide tartozik a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre felvételt nyert ösztöndíjas hallgatók felkészítése, a szerződéses legénységi állományt érintő át- és továbbképzések, valamint a Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskolába felvételt nyert hallgatók részére végrehajtott alapkiképzés is. A Központ élén a parancsnok áll ? aki jelenleg Isaszegi János vezérőrnagy – , majd a bázis szervezeti felépítése négy részre bomlik: ezek a kiképzéssel, a hadművelettel, a logisztikával és a nemzetközi ügyek lebonyolításával foglalkoznak.
Az itt töltött két hetemet a felsoroltak közül a nemzetközi ügyek részlegén töltöttem Mikusi Zsolt ezredes úr keze alatt, akinek egy akkor esedékes NATO-s kurzus szervezésében segédkeztem. A Train The Trainer tanfolyamra olyan külföldi katonák jelentkezését várták, akik számára hamarosan esedékessé válik egy afganisztáni misszió, és az itt szerzett tudásukat saját országukban is tovább tudják adni csapataiknak. A továbbképzés a C-IED (Counter- Improvised Explosive Devices), azaz a rögtönzött robbanóeszközök elhárításának technikáit igyekezett bemutatni. A külföldi katonák mellett négy idegen nyelvű oktató vett rész a kurzuson, valamint az Összhaderőnemi Parancsnokság által küldött résztvevők és a nemzetközi ügyek osztályának szakmai csapata.
Gyakorlatom első hetében még javában folytak a tanfolyam előkészületei, annak megszervezéséhez és hatékonyabbá tételéhez igyekeztem hozzátenni tudásomat. Ez nagyrészt irodai munkát jelentett a nap nagyobbik részében, úgy, mint mappák összeállítása a résztvevők számára vagy névtáblák készítése. Továbbá fény derült számomra arra is, hogy mennyire fontos egy ilyen rendezvény esetén az összehangoltság, hiszen a ?diákok? különböző nemzetisége miatt eltérő érkezési időkkel és szokásokkal kellett számolni.
A két hetes tanfolyam két helyszínen zajlott: egyrészt a bázison, egy külön a kurzusnak fenntartott tanteremben, amihez az oktatóknak irodát biztosítottunk a felkészülésre, másrészt a Magyar Honvédség egyik külső bázisán: Csobánkán. A tanfolyam első napján a szükséges formalitásokra került sor, mint a részvételi díj befizetése, a regisztráció, valamint a taneszközök kiosztása. A tanórák reggel nyolctól egészen délután ötig tartottak, az első napon még csak az elméleti alapokat érintve.
nato_cied_4n
A továbbképzés elméleti része a MH. Központi Kiképző Bázisán zajlott. 
(A képek forrása: hm.gov.hu)
A hét többi napján a harcászati gyakorlatok kerültek előtérbe, így ehhez Csobánkán kellett biztosítani a körülményeket: a klimatizált tanterem helyett itt berendezett sátrakban folyt az oktatás, ami némileg nehezítette a koncentrációt mind az oktatók, mint a résztvevők számára. A terepgyakorlatok nagy részét az olyan jellegű feladatok tették ki, amelyek az ellenőrzőponton való áthaladást és átvizsgálást érintették. Ebben civil alájátszókra is szükség volt, akiknek egyike én lehettem. A feladatok változatosak voltak, általában személygépjárművel hajtottuk őket végre, majd a személyenkénti átvizsgálás következett. A tanulók nagyrészt két csoportban dolgoztak két-két oktatóval, és a gyakorlatok előtt és után is szóban értékelték az eseményeket. Mivel a biztonság- és védelempolitika szak nem tartalmazza terepen történő ismeretek elsajátítását, így számomra mindenképpen eddig még ismeretlen és érdekes élményekkel gazdagodtam, főleg hogy én is a gyakorlatok részese lehettem. Először láthattam, hogyan kutatnak robbanóeszköz után egy gépjárműben, vagy hogyan történik a személyi átvizsgálás.
A terepen történő oktatás másik részét a csoportosan végrehajtandó feladatok tették ki. Ezeknek bemutatásában nagy szerep jutott a magyar katonáknak, akik egy konvojtámadást is imitáltak a külföldiek számára. A gyakorlatok minél életszerűbb előadásához és betanulásához fegyvert kaptak a résztvevők, amelyek kiadásában és nyilvántartásában szintén segíthettem.
Mivel a tanfolyam július 24-én ér véget, az utolsó héten már nem vehettem részt rajta, hiszen letelt a két gyakorlati hetem. Tudomásom szerint a kurzus második hetének egy része újra a bázison kerül megrendezésre, de a csobánkai gyakorlatok is folytatódnak.
Mindaz, amire eredetileg kíváncsi voltam, mindenképpen pozitívan valósult meg, mellette pedig sok, a későbbiekben hasznosítható tapasztalattal is gazdagabb lettem. Nemcsak egy nemzetközi rendezvény szervezésébe és lebonyolításába nyertem bepillantást, hanem az angol nyelvtudásomat is használhattam és javíthattam a külföldi résztvevők révén.
Mindez mégis sokkal kevésbé történt feszélyezve, mint egy hagyományos szakmai gyakorlat esetében, köszönhetően a bázison tapasztalt kiváló légkörnek és az összeszokott csapatnak, akikkel együtt dolgozhattam. A továbbiakban is nyitott vagyok pár hét eltöltésére Szentendrén, nem is feltétlenül gyakorlat elkönyvelése, inkább az ilyen jellegű tudásom további hasznosítása céljából.

Látogatás a MH 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázison (Kecskemét)

0
2009. június 9-én a Biztonság- és védelempolitikai mester képzés első nappali tagozatos csoportjának néhány tagja, valamint a Biztonságpolitikai Szakkollégium képviselői ellátogattak Kecskemétre, a MH 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázisra Varga Ferenc nyugállományú ezredes (ZMNE-KLHTK Légierő Tanszék) kíséretében, akinek ezúton is köszönetünket fejezzük ki a látogatás megszervezéséhez nyújtott támogatásért. A repülőbázison eltöltött idő viszonylagos rövidsége ellenére is a látogatás nagyon tartalmas és érdekes volt, rengeteg olyan ismeret birtokába jutottak a résztvevők, melyeket az egyetemi padokban ülve nem lehet elsajátítani.
A reggeli érkezéskor a csoportot Gercsó alezredes úr fogadta, majd rövid programegyeztetés után egy kiselőadás keretében ismertette a repülőbázis történetét. Így tudhattuk meg például azt, hogy az 1930-as évek második felében építették fel a repteret néhány hangárral, valamint, hogy a II. világháború során fontos szerepet töltött be a légi szállítások egyik bázisaként, főleg a németek részére. Súlyos károkat is elszenvedett a háború alatt, helyreállítása 1948-ig tartott. A Magyar Honvédségben végrehajtott haderő-átalakítások ? mint a legtöbb csapatnál ? a repülőbázison is leépítéssel jártak, így mostanra jóval alacsonyabb létszámú az állomány, mint egykoron. Jelenlegi nevét ? az akkor még osztály ? 1990-ben kapta, ekkor vette fel Szentgyörgyi Dezső repülőzászlós nevét, aki a II. világháború alatt 33 légi győzelmet ért el, majd polgári légitársaságoknál dolgozott, s végül a sors fintoraként egy légi baleset áldozata lett.
mh-tuzolto-alegyseg-repter
MH. Tűzoltó Alegység önjáró fecskendője a hangárok előtt.
A repülőbázison rendszeresített repülőeszközökkel kapcsolatban a csoportot elsősorban a rendszerváltás utáni változások és újítások érdekelték, így megtudhattuk, hogy 1993 végén kezdődött meg az L-39 Albatros kiképző repülőszázad szervezése, majd az ezred hadrendjéből kivonták a MiG?21-eseket, és helyükre MiG?29-esek kerültek. Jelentős év volt 1998, mivel ebben az évben augusztus 22-23. között a bázis szervezhette meg a Jubileumi Repülőnapot, ami azért kiemelten fontos esemény, mert ebben az évben ünnepelte a Magyar Honvédség a 150. a Magyar Katonai Repülés pedig a 60. évfordulóját.
A szervezeti átalakítások következtében, ami jelentős mértékben bővítette a bázis tevékenységi körét, 2000. október 1-jén megalakult a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázisa. Az eredetileg 2002-ben kötött, majd 2003-ban módosított szerződés alapján Magyarország NATO-kompatibilis JAS 39 EBS HU repülőgépeket lízingel, melyek közül az elsők 2006-ban érkeztek a repülőbázisra. A tervek szerint a repülőbázist 2013-ig kiemelt NATO-bázissá fejlesztik, ahol a Gripen század fog szolgálatot teljesíteni.
szakmai-tudomanyos-alelnok-kecskemet
A BSZK szakmai-tudományos alelnöke a MIG-29-ben.
Ezt követően Gercsó alezredes úr körvonalakban bemutatta a csoportnak a bázis felépítését, valamint a parancsnoki rendszert, melyet egészen a Honvéd Vezérkar Főnökétől az alegységekig vezetett le. Megismerkedhettünk az alakulat fő feladataival is, melyek a folyamatos készenlét a repülési szabálysértő, légtérsértő légi járművek elleni tevékenységre, valamint a bajba jutott gépszemélyzetek megsegítésére, Magyarország, valamint a NATO tagállamok és azok csapatainak oltalmazása az ellenség légitámadásaival szemben, vizuális légi felderítés és légi támogatás.
Az előadás során Varga Ferenc nyá. ezredes úr számtalan hozzáadott információt osztott meg a csoporttal, melyet a nap hátralevő részében is folytatott, s ez által az egész látogatás kicsit tanóraszerűvé vált, ám annál lényegesen gyakorlatiasabb volt, s így jóval hasznosabb is. Hiszen amikről eddig csak hallottunk, vagy illusztrációkon, diasorokon láttunk, azt néhány perccel később testközelből láthattuk, tapasztalhattuk is. Erről az egyik BSZK tag az alábbiakat mondta közvetlenül a látogatás végeztével: ?Rendkívül hasznosak az ilyen tanulmányi kirándulások, mert sokkal jobban lekötik a hallgatók figyelmét, mint egy óra a tanteremben, amelyből nem sok marad meg, ha az előadó nem elég lendületes és figyelemfelkeltő.? A BSZK vezetőinek egy-egy ilyen vélemény pedig kitűnő visszaigazolás arról, hogy a BSZK alapításakor megfogalmazott célok között található gyakorlatorientált képzésre igen is nagy szükség van.
Az előadás után a csoport meglátogatta a bázis múzeumát, ahol korabeli fedélzeti fegyvereket, pilótaüléseket, műszerfalakat és még számos relikviát őriznek, valamint megtekinthetők az alakulat halottainak fotói, a névadó Szentgyörgyi Dezsőről egy rövid ismertető és egy rövid ám rendkívül impresszív zenés film a légierő mindennapi életéről, tevékenységéről.
Az előadást és a múzeumot követően a látogatás következő állomása a hangárok voltak, ahol a csoport tagjai megtekinthettek egy JAS-39 Gripen, egy L-39 Albatros és egy MiG-29B vadászrepülőgépet, melyek közül utóbbi kettőbe be is lehetett ülni. A repülőgépekbe beülő hallgatók szerteágazó kérdéseire képzett katonák válaszoltak, melyek ismét rengeteg plusz információt jelentettek egy iskolapadban eltöltött előadáshoz képest. Közben a felszállópályán folyamatos volt a forgalom (igyekeztünk látogatásunkat direkt egy ?forgalmas napra? időzíteni). Egymás után szálltak fel és le a Gripen vadászrepülőgépek, az An-26-os szállító repülőgépek, sőt még a Csehországtól bérelt L-139-est is láthattuk repülés közben. Ezen az állomáson töltötte a csoport a legtöbb időt, hiszen leendő biztonság- és védelempolitikai szakértőként mindenkit nagyon érdekeltek a rendszeresített technikai eszközök paraméterei, képességei, valamint az azokkal közvetlenül dolgozó katonák tapasztalatai, benyomásai.
Egyszer mindenki szeretne pilóta lenni…
A látogatás utolsó állomásaként a csoport átment a repülőbázison található MH. Légijármű Javítóüzem területére, ahol a csoport a Magyar Honvédség korábban már kivont és jelenleg is hadrendben lévő forgószárnyas repülőeszközeivel ismerkedhetett meg (Mi-1, Mi-8, Mi-24). Az üzem területén megnézhettünk további, a hadrendből már korábban kivont, ám legendás vadászrepülőgépeket (MiG-21, MiG-22, MiG-23, MiG-25), melyekről számtalan érdekességet tudhattunk meg és élőben is láthatott a csoport kazettás bombát (2008. május 30-án 109 állam aláírta a kazettás bombák bevetésének tiltását kimondó nemzetközi egyezményt Dublinban).
A kecskeméti tanulmányi kirándulás ezzel sajnos véget ért, s bár a rendelkezésünkre álló időt így is jóval túlléptük, még számos megválaszolatlan kérdés maradt tarsolyunkban. Összegzésként elmondható, hogy fölöttébb érdekfeszítő és izgalmas napot tölthetett el a néhány szerencsés résztvevő a kecskeméti repülőbázison, melynek emlékét a látogatáson készített kiváló minőségű fotóink is őrzik.

Kiemelt témák

3,127FansLike