Történet és célkitűzés

Mi a szakkollégium?

A szakkollégiumok olyan, hallgatókat tömörítő öntevékeny szervezetek, amelyek általános célja az egyetemi vagy főiskolai oktatás kiegészítése mellett egy összetartó közösség megteremtése. Ennek részeként lehetőséget biztosítanak a szakmai ismeretek elmélyítésére és az elképzelések kibontakoztatására: szellemi műhelyként magas színvonalú szakmaiság jellemzi, elméleti és gyakorlati képzést folytat, és arra törekszik, hogy tagjai fejlett társadalmi érzékenységet tanúsítsanak. Mindezt a tagok egymás jobb megismerésén keresztül, az intézményesített együttlakás nyújtotta lehetőségek által kívánják megvalósítani.
A szakkollégiumok létrehozásának és működtetésének ötlete angolszász hagyományokon alapul, Kelet-Közép-Európában pedig egyedülálló módon több mint 40 évvel ezelőtt alakult ki az első szervezet hazánkban. Ma már minden számottevő és magára, hallgatóira adó felsőoktatási intézményben működik szakkollégium, mely tömörülések az elitképzés fellegváraivá váltak.

Általában a Biztonságpolitikai Szakkollégiumról

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem civil hallgatói 2003 októberében hoztak létre szervezett tömörülést Biztonságpolitikai Szakkollégium (BSZK) néven azzal a célkitűzéssel, hogy értelmiségieket neveljen a magyar nemzet szolgálatára, egy biztonságos társadalom építésére, az értelmiségi képzés, a szaktudás erősítése, a pszichológiai érettség, a morális és közösségi életvitel, a társadalmi érzékenység és a hazaszeretet elmélyítése révén.
Az alapítók ekkor azzal a céllal alakították ki tevékenységük alapjait, hogy az egyetemi oktatás törzsanyagát előadásokkal, helyzetgyakorlatokkal egészítsék ki, és azt gyakorlatiasabbá tegyék; emellett olyan összetartó közösséget hozzanak létre, amely összefogja és egyesíti az egyetem érdeklődő, önképző és saját szakmai-emberi fejlődéséért tenni akaró hallgatóit. A BSZK mindig is arra törekedett, hogy az egyetem legkiválóbb, legérdeklőbb hallgatóit összekovácsolja, fórumot biztosítson az együttgondolkodásnak és a közös munkának.
Az alapítás óta eltelt időszakban számos nehézség ellenére a kezdeményezés folyamatosan fejlődött, programjai rendszeresen szerepeltek az egyetem mindennapjaiban. Ennek eredményeként 2007 decemberében minőségi változás állt be a Biztonságpolitikai Szakkollégium életében azáltal, hogy közhasznú egyesületi formában önálló jogi személlyé vált, aminek következtében hivatalos megnevezése a mai napig Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete.
2008-ban a hatékonyabb munkavégzés érdekében szervezeti reformra kerül sor, amely egyrészről új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásában, másrészről az Egyesület vezetésének átalakításában öltött testet. Utóbbi lépés meghatározó volt a tekintetben, hogy külön-külön felelősségi területként határozta meg a mindennapi működési feladatok ellátását (az ügyvezető alelnök feladatai), illetve a szakmai tevékenység irányítását, felügyeletét (szakmai-tudományos alelnök), jelentősen növelve az Egyesület tevékenységének átláthatóságát, tervezhetőségét, hatékonyságát.
Annak érdekében, hogy a felhalmozott tudást és tapasztalatot megtartva és felhasználva mind a végzett hallgatók és senior tagok, mind az egyetemi képzésben napi szinten részt vevő aktív tagok hozzájárulhassanak a közös eredményekhez, az Egyesület 2010. évi májusi közgyűlésén egy további lépéssel tette kiegyensúlyozottá működését: létrejött a mindennapi menedzsmentért felelős háromfős Diákbizottság (elnök, ügyvezető alelnök, szakmai alelnök), amely az Egyesület elnökségének funkcionális leképezése. Ezzel munkamegosztásban a szakkollégiumi működés napi programjaiért a Diákbizottság, míg az egyesületi háttértevékenységért, a szakmai kapcsolatok építéséért és a működéshez szükséges források bevonásáért továbbra is az Elnökség a felelős.
2011. december 31-ével a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Rendőrtiszti Főiskolával és a BCE Közigazgatás-tudományi Karával együtt beolvadt az újonnan létrejövő Nemzeti Közszolgálati Egyetembe. Ennek megfelelően a BSZK is a ZMNE jogutódjával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel folytatja együttműködését. A Szakkollégium célja változatlan maradt: korábbi tevékenységünkre alapozó, közös pályázati és kutatási programokra is kiterjedő együttműködést kívánunk kialakítani, így képezve az NKE tehetséggondozási törekvéseinek egyik alappillérét. Az új felsőoktatási intézmény egyúttal azt a lehetőséget is kínálja számunkra, hogy a közszféra tágabb közössége felé is nyissunk és minden lehetőséget megragadjunk az NKE-n működő többi szakkollégiummal történő együttműködésre, tapasztalataink átadására.
A Biztonságpolitikai Szakkollégium amellett, hogy tagjai számára előadásokat, látogatásokat, konferenciákat és más programokat szervez, a tudományos tevékenység, a kutatás, a nevelés és oktatás, a képességfejlesztés, az ismeretterjesztés, a kulturális tevékenység területein közhasznú tevékenységet is végez.
A BSZK csakúgy, mint más hazai szakkollégiumok, magáénak vallja a Szakkollégiumi Chartában lefektetett alapelveket, és teljesíti a szakkollégiumi lét általánosan elfogadott fő kritériumait: autonóm szervezetként működik, tagjai számára létrejött egy kollégiumi lakóközösség, mely lehetőséget biztosít az eredményes közösségépítésre, míg széleskörű szakmai tevékenységének meghatározó részévé vált saját oktatási-képzési célú kurzusrendszere. E kritériumok alapján 2011 decemberében a Szakkollégiumi Akkreditációs Bizottság akkreditált szakkollégiumnak minősítette a BSZK-t. Az ezt követő években a korábbi programok újakkal bővültek és a szakkollégisták ismét sikerrel képviseltették magukat az intézményi tudományos versenyeken csakúgy, mint más fórumokon.

2018-ban a Biztonságpolitikai Szakkollégium ismét minősített szakkollégium lett, ezúttal három évre ? 2021-ig ? nyerte el ezt a megtisztelő címet.

A Szakkollégium tevékenysége

2003 őszén viszonylag csekély létszámmal kezdte meg működését a BSZK, amelynek akkori legnagyobb szakmai programja egy olyan konfliktuskezelő szituációs gyakorlat volt, amelyben a hallgatók hasonlóan az ENSZ-modellezéshez a világ bizonyos országait képviselték. A szervezet intézményi szintű ismertségében az áttörést dr. Szenes Zoltán nyugállományú vezérezredes, akkori vezérkar főnök meghívása jelentette 2004. április 19-én. Az Egyetemi Központi Könyvtár Tudós Kávézójában tartott előadásának és az azt követő kötetlen beszélgetésnek köszönhetően a Szakkollégium az egész egyetemi közvélemény előtt ismert lett.
Azóta számos országos szaktekintély tartott előadást, a teljesség igénye nélkül: dr. Tálas Péter, a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont vezetője, aki rendszeresen visszatérő előadója a Szakkollégiumnak; dr. Lengyel László közgazdász-publicista; dr. Szemerkényi Réka biztonságpolitikus-politikus; dr. Tatár Attila tűzoltó altábornagy; Sági János vezérőrnagy, Farkas Bertalan kutató űrhajós, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem több oktatója.
Az előadásokon kívül helyzet- és válságkezelési gyakorlatokra, illetve szakmai látogatásokra került sor annak érdekében, hogy a learning by experience módszerek alkalmazásával gyakorlati élményeket, gyakorlati tapasztalatokat nyújtson a hallgatóknak, így segítve szakmai fejlődésüket, fokozva motivációjukat. Így jártunk az Összhaderőnemi Hadműveleti Központban; a MH. Hadikikötőben tűzoltási nagygyakorlatot tekinthettünk meg; a Currus Rt.-nél megnéztük az Iraknak szánt T-72 harckocsikat; többször részt vettünk a Bevetési Irány hadgyakorlaton és látogatást tettünk a Civil-Katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központban, vagy a Magyar Iszlám Közösségnél, hogy csak néhányat emeljünk ki.
2009 óta minden évben megszervezzük kifejezetten a BSZK-ba felvételizőknek készségfejlesztő kurzusunkat, melynek alapja az Európai Unió referenciakeretébe foglalt 5 kompetenciaterület (például írásbeli, anyanyelvi és idegen nyelvi, digitális kompetencia) volt, így a kurzus összesen 5 különböző blokkra (például kutatásmódszertan, könyvtárhasználat, személyi motiváció, előadás-technika) épült.
Az utóbbi években megvalósult a BSZK egyik legfontosabb célkitűzése is: önálló kurzusrendszert működtet a tagság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően. A 2009/2010-es tanév őszi szemeszterétől kis csoportokban, szemináriumi keretek között elismert szakértők bevonásával folynak magyar és angol nyelvű szakmai kurzusaink.
Annak tudatában, hogy a BSZK fontos szerepet kíván vállalni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (korábban a ZMNE) kulturális, társadalmi életének felpezsdítésében is, 2007 novemberében hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal került megrendezésre a Biztonságpolitikai Szakestély, amelynek célja a tudatos közösségépítés és az összetartozás érzésének fokozása. E hagyományunkat azóta is gondosan ápoljuk, hiszen a Szakest nem veszített varázsából.

A Szakkollégium kapcsolatai

Jóllehet a Biztonságpolitikai Szakkollégium tagjai a korábbi években alapvetően “zrínyisek” voltak, az NKE-n belül végrehajtott integráció új teret nyit előttünk. A BSZK mára a szakkollégiumok elit csoportjának ismert tagja lett, tagjai részt vettek a szakkollégistáknak szánt Eötvös-, és Bolyai Konferencián. Emellett kiváló kapcsolatokat ápol szervezet a Magyar Hadtudományi Társasággal és a Stratégiai Védelmi Kutatóközponttal. A szakmai szervezetek mellett egyre fokozottabb figyelmet szentelünk a társ-szakkollégiumokkal fenntartott kapcsolatokra a tapasztalatcsere és a közös érdekérvényesítés jegyében.
A BSZK természetesen nemzetközi kapcsolatok ápolására is egyre nagyobb hangsúlyt fektet, így rendszeresen vendégül lát külföldi szakembereket és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanuló külföldi hallgatókat. 2011-ben pályázati együttműködést alakítottunk ki a NATO Public Diplomacy Division brüsszeli központjával, ami lehetővé tette, hogy kibővítsük és elmélyítsük az országban jelenleg egyedülálló, folyamatosan frissülő és magas szakmai színvonalú, szakértők által szerkesztett, de a szélesebb olvasóközönség számára is közérthető tájékoztató tevékenységünket az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének tevékenységéről.
2012-ben első alkalommal rendeztük meg a Fiatal Biztonságpolitikusok Nemzetközi Konferenciáját (First International Conference of Young Security Policy Experts), melyen szakkollégiumunk tagjai mellett más magyar és külföldi fiatal szakemberek tartottak előadást saját szakterületükről. Ezt 2013-ban és 2014-ben is megszerveztük, újabb külföldi előadókkal bővítve az eddig is széles nemzetközi kapcsolatokat.

Szakmai megjelenés www.biztonsagpolitika.hu – Biztonságpolitika Portál

Napjainkban rendkívül fontos, hogy egy szakmai szervezet mennyire hatékonyan képes eredményeit, tevékenységét és szakmai véleményét artikulálni. Ennek érdekében működteti a BSZK a www.biztonsagpolitika.hu – Biztonságpolitika Portál weboldalt, amelyen rendszeres publikációk, kommentárok, beszámolók lelhetők fel a tagok tollából. Célunk, hogy e felületet a biztonság- és védelempolitika, tágabb értelemben a világpolitika kérdéseivel foglalkozó, illetve azok iránt érdeklődő felhasználók közös felületévé, szakmai viszonyítási és találkozó pontjává tegyük, és Biztonságpolitika Portállá fejlesszük. Ennek keretében dinamikus és interaktív tartalommal, specifikus, a NATO-val foglalkozó elemzésekkel, valamint több szakértői-szakmai szervezet, fórum, blog megjelenítésével bővítjük a biztonságpolitika iránt érdeklődők, a velünk együtt gondolkodók, véleményt nyilvánítók körét.
Szilárd szerzői és szerkesztői bázison lassan négy éve heti rendszerességgel jelenik meg a világpolitika meghatározó eseményeit áttekintő heti hírösszefoglalónk (Ez történt a héten), amelynek szerzői köre 2010 nyarán kibővült, és a BSZK műhelyrendszere alapján jelentős fejlesztésen esett át. Ennek eredményeképpen regionális felosztásban folyamatos hírfigyelést és szakcikkeket kínálunk a honlap látogatóinak. Jelenleg hat tematikus műhely működik a Szakkollégium keretein belül: az Amerikák, az Ázsia, a Balkán, a Geopolitika, a Közel-Kelettel és Észak-Afrikával foglalkozó MENA, illetve a Vallás és Biztonság Műhely. Önálló rovatot képez az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével foglalkozó NATO-NETto, az Európai Unió híreivel foglalkozó EUipso, illetve havi hírösszefoglalót kínál több műhely is (pl. az Ázsia, a Balkán, a MENA és a Vallás és Biztonság Műhelyek). A rovatban megjelenő hírek, cikkek és egyéb, a NATO-hoz köthető kiegészítő információk megosztására szolgál a NATO-NETto Twitter-profilja is, melyet a twitter.com/nato_netto címen lehet elérni.
2011-ben a NATO-NETto rovat fejlesztése új szintre emelkedett: a NATO Public Diplomacy Division támogatásával valósult meg Interactive Security Policy Portal 2011 elnevezésű pályázatunk, melynek keretében havonta számos a transzatlanti térség biztonságpolitikai problémáival foglalkozó elemző-értékelő cikk jelent meg a honlapon. Célunk, hogy a rovat interaktív fejlesztésével a fiatalok, pályakezdők, a jövő értelmisége körében terjesszük a NATO-val kapcsolatos, magyar nyelven is elérhető hiteles szakmai információkat, és építő eszmecserét alakítsunk ki e kérdésekről. A megkezdett munkát 2012-ben a Magyar Atlanti Tanáccsal kialakított együttműködés segíti, amely által elemzéseink és kiadványaink a MAT országos ismeretterjesztő-tájékoztató tevékenységének egyik alapvető elemévé válnak.

A Szakkollégium kommunikációja

2009-ben készült el a Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesületének saját, hivatalos honlapja, a www.bszk.hu, amely napjaikban már inkább archívumként szolgál.
A BSZK 2010 óta a Facebook-on is elérhető, ahol a feliratkozók azonnal értesülhetnek a biztonsagpolitika.hu-n megjelenő új cikkekről, elemzésekről és hírekről. A Szakkollégium Facebook-profilja itt, Instagram-profilja pedig itt érhető el.

A Szakkollégium jövőbeni terveiről

Az elkövetkezendő időszakban a Szakkollégium életében az eddig megalapozott tevékenység magas színvonalon tartása lesz fő feladatunk immár az NKE által kínált új környezetben. Már kialakult és sikeresen működik az Egyesületen belül a fiatalabb hallgatók mentorálásának gyakorlata, amely reményeink szerint hozzásegíti őket első szakmai sikereik eléréséhez. A továbbiakban ez biztosíthatja megfelelő módon a tapasztalat és szaktudás átadását annak érdekében, hogy a BSZK eredményes működése hosszú távon is fenntartható legyen.
2009 óta sikeresen működnek szakmai kurzusaink, amelyek olyan ismereteket biztosítanak tagjainknak, melyek leendő elemzői karrierjüket alapozzák meg, miközben a hallgatók megismerkednek az egyetemi képzést kiegészítő sokrétű és szerteágazó forrásbázissal. A BSZK hallgatóinak tanórán kívüli képzése és készségeinek fejlesztése továbbra is meghatározó feladatunk marad annak érdekében, hogy minden téren erősödjön a szakmai tevékenység, legyen szó akár konferenciákról, akár a Tudományos Diákköri Konferenciákon történő sikeres szereplésről.
Azáltal, hogy kialakult a Szakkollégium együttlakó közössége, minden eddiginél jobb lehetőségünk nyílik arra, hogy a tehetséggondozás és esélyegyenlőség jegyében legtehetségesebb tagjainkat támogassuk, elérhetővé téve számukra a nyugodt lakókörnyezetet, valamint biztosítva a közösség támogatását minden téren.