Kezdőlap Blog Oldal 98

EU 2011 ? Hogyan készül a Magyar Honvédség

0
A Biztonságpolitikai Szakkollégium szervezésében még 2009. december 9-én a ZMNE Tudós Kávézójában került sor az EU 2011 ? Hogyan készül a Magyar Honvédség c. nyílt rendezvényre, mely az idei utolsó nyílt előadói délután volt és melyen három hivatásos állományú főtiszt tartott előadást.
Először Deme Tibor ezredes beszédét hallgathattuk meg, mely betekintést nyújtott a Lisszaboni Szerződés jelen folyamataiba, rávilágítva az újításokra, hatásokra és a dokumentum szükségességére. A globalizáció és az elmúlt 50 év változásai ? a NATO, az 1954 óta létező WEU, a 9/11-es terrortámadás, a 2004-es és 2007-es bővítés ? nagymértékben módosították a békéről és biztonságról kialakult elképzeléseket. A mindenkori cél a demokratikus Európa erősítése, ahol a parlament nagyobb szerepet kap, az intézményrendszer gyorsabban és hatékonyabban működik, az Európai Unió pedig globális szereplőként egységesen lép fel a tagállamok képviseletében. Az ezredes részletesen tárgyalta az akadályok és intézményi változások témakörét, kitérve a kül- és biztonságpolitika munkájára, végül pedig a sikeres elnökség feltételeként hangsúlyozta a megbízhatóság és a kontinuitás biztosításának fontosságát.
Fekete László alezredes előadása az EU civil és katonai válságkezelő műveleteiről szólt, melyben alapvető problémaként merült fel az éghajlatváltozás, valamint az energiabiztonság kérdésköre, melynek következményei világosan érzékelhetőek már napjainkban is. A továbbiakban kifejtésre került többek között a NATO-EU stratégiai partnersége, a válságkezelési tevékenységek során végrehajtott polgári és katonai műveletek mechanizmusa, sajátosságai és fázisai. Lezárásként az alezredes összegezte a korábban mondottak lényegi pontjait, miszerint az EU önállóan is képes a különböző műveletek vezetésére, a más nemzetközi szervezetekkel való együttműködésre, rendelkezik könnyen szállítható gyorsreagálású erőkkel, valamint doktrínákkal és koncepciókkal a válság kezelésére.
A délután utolsó felszólalója, Balogh László alezredes a katonai képességfejlesztésről számolt be, és adott képet a Magyar Honvédség felkészüléséről a 2011-es soros elnökségre. Bemutatójában, a könnyebb érthetőség érdekében párhuzamot vont egy maratoni távfutó felkészülésének állomásai és a fejlesztési tervek, programok lépései között, melyek magukban foglalják kezdetkor a célok kijelölését, végül pedig az elemzés és értékelés fázisát. Természetesen részletes ismertetésre kerültek az e fázisok közötti folyamat állomásai, melyek biztosítják az eredmény sikerességét. Az előadó kiemelte, hogy mivel a NATO és az EU tagállamai nagyjából azonosak, ugyanazon problémákkal kell szembenézniük, mint amilyen a képességhiány, és melyekre közösen keresnek megoldásokat. Egyúttal fontosnak vélte hangsúlyozni a két nemzetközi szervezet eltérő szerepét, tehát azt, hogy az Európai Unió politikai, gazdasági, kulturális entitás, míg a NATO egy katonai szervezet.
A nagyjából két órásra kerekedett információáramlás után a hallgatóság lehetőséget kapott, hogy feltehesse kérdéseit, melyekre az előadók segítőkészen válaszoltak.

A Biztonságpolitikai Szakkollégium decemberi Közgyűlése

0
Kedden, vagyis december 15-én délután került megrendezésre a Biztonságpolitikai Szakkollégium rendes decemberi Közgyűlése. Az Egyetemi Központi Könyvtár Tudós Kávézójában a tagokon kívül szép számmal jelentek meg tagjelöltek (obligátok), valamint a Szakkollégium szakmai felügyelőjét, Dr. Szenes Zoltán nyugállományú vezérezredes urat is körünkben köszönthettük.
A Közgyűlés a háromtagú Elnökség beszámolójával kezdődött, melyben az elmúlt év eseményeit ? a 2009 őszén végzett szakmai tevékenység hangsúlyozásával ? foglalták össze. Az őszi programok közül a legfontosabbnak tekinthető az ez év őszén, a tagok számára indított, az egyetemi képzés követelményeinek is megfelelő, két szakmai kurzus volt. A Hadelmélet kurzust (mint arról már korábban beszámoltunk) dr. Forgács Balázs főhadnagy úr vezette, míg a Forráselemző órákat Németh Bence, a BSZK senior tagja tartotta.
Ugyancsak szó esett az előadói délutánokról (UNICEF és EU KKBVP témakörben), melyek a májusban felvételt nyert tagok magas fokú önállósággal szerveztek meg. Mindezek mellett megrendezésre került négy előadás, a ?Szomália 2009? elnevezésű válságkezelési szimuláció. Külön köszönet illeti a szimulációs gyakorlat során nyújtott segítségért Dr. Resperger István ezredes urat, a ZMNE Vezérkari Tanfolyam parancsnokát. A beszámoló kitért a tagok publikációs aktivitására, valamint a ZMNE 2009. évi őszi Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájára és a tagság által elért eredményekre (melyről előző írásunkban számoltunk be).
Az elnökségi beszámoló elfogadását követően a következő félév/év szakmai tervei hangzottak el, melyek a tagság nagymértékű bevonásával kerültek kialakításra. A tervek bemutatása kitért a tavaszi szemeszter kurzusaira, az önálló szakmai programokra és a már elindított mentorrendszer továbbfejlesztése is. A soron következő napirend személyi és szervezeti kérdéseket érintett. A Közgyűlés három lényeges személyi kérdésben is döntött, melyek közül csak kettő nevezhető örömtelinek. Sajnálatos módon, elnökségi felfüggesztést követően a Közgyűlés mérlegelése után, egy tagsági jogviszony megszűntetésre került. Sokkal pozitívabb eredmény azonban, hogy Dr. Szenes Zoltán ? a Közgyűlés egyhangú támogatása mellett ? vállalta újabb egy évre a BSZK szakmai felügyeletét. A személyi kérdések terén, a másik pozitívum a BSZK új titkárának megválasztása, mely tisztséget 2009. december 15-től Csete Zsolt tölti be. Szervezeti téren komoly változások elé tekint a BSZK 2010-ben, hiszen a korábbi, háromtagú elnökségi struktúra ? egyelőre kísérleti jelleggel ? kibővül egy szintén három tagból álló referensi csapattal, melynek tagjai egy-egy területért (pályázat, kommunikáció, kollégium) felelősek, valamint a titkárral. Az új vezetés Diákbizottság néven végzi feladatát.
A jövőre vonatkozó tervek között a szakmai programokon túl, kiemelt helyen szerepel a Szakkollégium online publikációs felületének, a www.biztonsagpolitika.hu-nak nagymértékű fejlesztése, a jelenlegi elnök, dr. Németh József visszavonulásának előkészítése, illetve az SZMSZ több ponton történő módosítása is.

Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen

0
?New Challenges in the Field of Military Sciences?
November 19-én került sor a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen hagyományosan minden szemeszterben megrendezendő Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciára, melyen immár nem csak a Nemzetvédelmi Egyetem és több magyarországi egyetem hallgatói, hanem külföldi partner egyetemek pályázó is részt vettek. Ez alkalommal 73 pályázó 69 dolgozatot nyújtott be, és tizenegy tagozatban került megrendezésre a tudományos konferencia, ahol a hallgatók egyénileg vagy csoportosan mutatták be pályamunkáikat, összemérve tudásukat a hadtudomány, a katonai műszaki tudományok, illetve az interdiszciplináris tudományok területén.
A tudományos diákköri tevékenység komoly múltra tekint vissza a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, és a minőségi szakértelmiségi képzés fontos területeként tartják számon. A legjobb pályamunkákat benyújtó hallgatók teljesítményét írásbeli bírálatokat, majd szóbeli védést követően értékes jutalommal díjazzák, és a szakmai elismerés és presztízs mellett sok esetben esélyt kaphatnak arra, hogy dolgozatukat szakfolyóiratokban publikálják. Az eredményesen szereplők munkáit az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre, illetve külföldi társ felsőoktatási intézményekben rendezett tudományos konferenciákon való részvételre javasolják.
A pályamunkának számos kritériumnak kell megfelelnie, melyek közül a szakirodalmi forrásbázis szakszerű kezelése és felhasználása a legalapvetőbb, valódi értékét pedig az önálló elemzési megoldások, a saját nézőpont és vélemény megjelenítése adja. A ?szóbeli védés? egyben az előadókészség, a széleskörű felkészültség próbája, ahol a bizottság nemcsak a hallgató előadói stílusát, összeszedettségét, de célirányosságát és saját eredményeit is figyeli, mérlegeli.
A 2009. őszi ITDK-ra a Biztonságpolitikai Szakkollégium több tagja is nevezett, akik közül ki kell emelnünk Szijj Dórát és Varró Alexandrát, akik szekcióikban (Biztonságpolitika I. és II.) első helyezést értek el. Szijj Dóra ?Gyermekek a harcokban ? A gyerekkatonaság jelenségének vizsgálata, különös tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságra? című dolgozata egyben Bali József védelempolitikai szakállamtitkár különdíját; míg Varró Alexandra ?Az észak-koreai fenyegetés ? Nukleáris ambíciók és a bizonytalan jövő? című pályamunkája a Honvédelmi Minisztérium Védelempolitikai Főosztály főosztályvezetője, Nagy Zsolt különdíját nyerte el.
Egyúttal szeretnénk köszönetünket és elismerésünket kifejezni a két hallgató konzulensének, N. Rózsa Erzsébetnek (Varró Alexandra) és Forgács Balázsnak (Szijj Dóra) a pályamunkák elkészítésében nyújtott szakmai támogatásért.
Ezzel a szakkollégisták fiatal generációja is méltó módon folytatta a korábbi évek eredményes munkáját, melynek remélhetőleg 2010-ben további Intézményi, majd 2011-ben már Országos Tudományos Diákköri Konferencián is tanúi lehetünk.

“EMBERI JOGOK – EMBERTELEN JOGSÉRTÉSEK” beszámoló

0
Az ENSZ Gyermekjogi Nyilatkozat 20. évfordulója alkalmából 2009. november 24-én a Biztonságpolitikai Szakkollégium “Emberi jogok ? embertelen jogsértések” címmel szervezett kerekasztal-beszélgetést, átfogó képet adva ezzel tagjainak és az obligátoknak a nemzetközi biztonságot veszélyeztető humanitárius veszélyek és emberi jogok megsértésének gyermekeket érintő szeletéről.
A konferencia első felszólalójaként Kecskeméti Edit, az UNICEF Magyar Bizottságának igazgatója tartott előadást. Az igazgatóasszony beszámolt az 1989. november 20-án elfogadott Gyermekjogi Egyezmény történetéről, annak alapelveiről, a benne rögzített legfontosabb gyermekjogokról, valamint arról, hogy az alapdokumentum illetve a később hozzáfűzött két Fakultatív Jegyzőkönyv miként hatott a nemzeti jogalkotásokra, és hogyan vált más nemzetközi szervezetek (így az Európai Unió) által megszövegezett határozatok alapjául. Mint mondta, az Egyezmény ?sikersztori?-ként értékelhető abban az értelemben, hogy a gyermekjogok ügye egyáltalán a világpolitika napirendjére került, ennek következtében pedig jelentős eredményeket sikerült kieszközölni. Az UNICEF tevékenységének is köszönhetően csökkent a gyermekhalandóság, nőtt az egészséges ivóvízhez való hozzájutás számaránya, jelentősen javultak az iskolázottság mutatószámai, és fontos lépések történtek a gyermekek kényszerbesorozásának, prostitúcióra vagy szolgaságba kényszerítésének megakadályozásáért is. Az igazgatóasszony ugyanakkor kiemelten hangsúlyozta, hogy a problémákat korántsem számolták még fel: a gyermekek illegális munkára kényszerítése, a gyermekkereskedelem, az újszülötteknek a szükséges védőoltásokhoz való hozzájutása, a gyermekkorú HIV-fertőzöttek aránya továbbra is komoly kihívást jelent a világ számára.
A konferencia második előadójaként Nagy Navarro Balázs, az Amnesty International Magyarország elnöke mutatta be a nemzetközi civil szervezet által a harmadik világban feltárt legsúlyosabb humanitárius problémákat, gyermekeket érintő jogsértéseket. Az elnök úr megjegyezte, hogy bár a gyermekjogokért való küzdelem nem tartozik az Amnesty International főbb tevékenységei közé, azok védelme fontos alapja a demokratikus jogrendszereknek; a civil szervezet ebben a témakörben végzett munkájáról szóló angol nyelvű videofelvételt az elnök úr rögtönzött fordításának kíséretével hallgathattuk meg. Előadónk ezt követően kitért egyebek mellett az Amnesty International emberi jogok helyzetéről készített 2009-es jelentésére, valamint Ismael Beah egykori gyerekkatona történetéről és az amerikaiak által válogatott bűntettekkel vádolt muszlim fiatalok guantanámói körülményeiről, rendszeres kínoztatásaikról is szót ejtett.
A rendezvény záró előadását a gyerekkatonaság tárgykörére koncentrálva ? az idei ITDK-n ebben a témában írt dolgozatával első helyezést elért ? Szijj Dóra tartotta meg. Kiváló prezentációjában beszámolt a gyerekkatonaság mögött húzódó politikai és geopolitikai okokról, kulturális összefüggésekről, társadalmi szokásokról, vallási-etnikai viszonyokról, valamint a gyermekeket motiváló pszichológiai tényezőkről. Bemutatta továbbá a gyermekek védelmével foglalkozó szervezeteket, illetve e szervezetek által végzett ? a gyermekek társadalmi visszailleszkedését segítő ? DDR-tevékenységről és annak hatékonyságáról is beszélt. A kongói gyerekkatonák helyzetének felvázolása után leszögezte, hogy a gyerekkatonaság felszámolása nem csupán hosszú, de igencsak kétséges folyamat, hiszen megvalósításához elsősorban a tartós béke megteremtésére és gyerekkatonákat alkalmazó államok gondolkodásmódjának drasztikus megváltoztatására volna szükség.
A kerekasztal-beszélgetés a hallgatóság kérdéseivel zárult, melyekre az előadók készséggel válaszoltak.
Pocsarovszky Ráchel

A 2009-2010-es tanév Obligátjai

0
A BSZK évről-évre újabb tagokkal bővül, azonban idén másodszorra folytatja le az SzMSz-ben meghatározott előzetes felvételi eljárást, melynek keretén belül a jelenlegi tagok és a jelentkezők kölcsönösen megismerhetik egymást. A jelentkezőknek lehetőségük van megismerni a szervezet tevékenységeinek részleteit és a háttérmunkába is bekapcsolódhatnak, még mielőtt sor kerülne a két fordulós felvételire a tavasz folyamán.
Az előzetes felvételi eljárásban, s így a tavaszi felvételin azok vehetnek részt, akik november 15-ig (illetve idén november 16-ig) eljuttatták érvényes jelentkezési lapjukat a BSZK számára. Az így kialakult obligát névsor:
Asztalos Máté
Baranyi Réka
Bokányi Zoltán
Gálffy Áron
Gergely Máté
Gregovszki Judit
Hegedüs Márton
Hugyi Judit
Juhász Dorina
Kálmán Zoltán
Kovács Anna
Kovács Tamás
Martinkó Zsófia
Nánási Ágnes
Orbán Zita
Ördögh Ágota Szilvia
Pocsarovszky Rachel
Sedghi Amitis
Seprődi-Kiss Árpád
Simon Anna Andrea
Szabó Ádám
Szabó Melinda
Szentgáli Gergely
Viola Nelli
Virágh Kata
Különösen nagy örömünkre szolgál, hogy az idei felvételi során 5 fő külsős (azaz nem a ZMNE-n tanulmányokat folytató) jelentkezőt is köszönthetünk, összesen 3 felsőoktatási intézményből az obligátok között.
Az obligátok névsora elérhető a Tagok menüpont obligátok fül alatt is. Akik regisztráltak a honlapon, de jelentkezési lapot nem adtak le, azoknak a hozzáférését megszüntettük és a továbbiakban nem küldünk számukra közvetlen értesítést programjainkról.
(A kép forrása:
http://www.aamu.edu/Admissions/UndergraduateAdmissions/apply/Documents/ApplyNow.jpg)

Szakmai kurzusok a BSZK-ban: A Hadelmélet kurzus

0
A Biztonságpolitikai Szakkollégiumban 2009 őszétől minden szemeszterben ? az oktatási struktúra kiegészítése végett ? a tagok szakkollégiumi szakmai kurzusokon vehetnek részt. A 2009/10. tanév őszi félévében a hallgatók a forráselemzéssel, valamint a hadelméletekkelfoglalkozó pluszórák között választhattak.
Utóbbi előadója Forgács Balázs főhadnagy, a ZMNE Biztonság- és Védelempolitikai Tanszékének oktatója. A heti egy alkalommal zajló 90 perces óra célja a szakirodalmi források feldolgozása által megismertetni a hallgatókkal Carl von Clausewitz és Basil Henry Liddell Hart hadtudományi munkásságát, illetve a különböző hadikultúrákat. Azáltal, hogy minden alkalomra megadott kötelező irodalmi szemelvényeket kell elolvasni és értelmezni, a közös beszélgetés, olykor vita során megtanulhatjuk, hogyan alkalmazzuk ismereteinket, milyen a modern korban, napjainkban is zajló eseményeket tudunk megmagyarázni a feltárt összefüggésekkel. A csoport méretéből fakadóan ? 7 fő ? ez ideális és jól működő oktatási módszernek bizonyul.
A félév során minden hallgatónak legalább egyszer rövid prezentációt kell összeállítana a témához kapcsolódó ajánlott irodalomból, ezzel színesítve a foglalkozást, valamint fejlesztve előadói képességeit és készségét. Továbbá a félév végére készíteni kell egy megfelelő szakirodalommal alátámasztott szemináriumi dolgozatot, melynek témája a közelmúlt és napjaink egyik fegyveres konfliktusa, illetve az ott alkalmazott háborús akaratérvényesítés eszközeinek vizsgálata.
 
Mint védelmi igazgatási szakos hallgató, rengeteg új és érdekes információt gyűjthetek össze a kurzus folyamán, melyekre a hagyományos tanórák keretein belül nem kínálkozik lehetőség. Az általános műveltség növelésén túl bepillantást nyerhetek egy számomra ismeretlen tudományterületbe, felfrissíthetem történelmi ismereteimet, miközben aktuális, globális összefüggésekre is magyarázatot kapok.
 
A hadelmélet kurzus folyamán a hallgatók egy-egy témával mélyebben és hosszabb ideig foglalkoznak, amire a tanórák alatt ? a fizikai korlátok miatt ? nincsen lehetőség. Az eredeti szövegek olvasása segít a kor szellemének és felfogásának megértésében, valamint fejleszti a forráselemző készségeket is.
 
Számomra nagy élmény és rendkívüli lehetőség, hogy részt vehetek a hadelmélet kurzuson, és ? ha csak érintőlegesen is, de ? megismerkedhetek a biztonság- és védelempolitika szak egy kis szegmensével. Remélem, hogy a jövőben is lehetőség nyílik majd hasonlóan összeszedett és specifikus, ugyanakkor sokrétű kurzusokon való részvételre.
 
 
Lindmayer Judit

Nem halálos fegyverek a BSZK-ban – előadás és gyakorlati bemutató

0
2009. november 2-án, hétfőn a BSZK tagjai ? és persze mi, az obligatok is ? dr Bartha Tibor ezredes előadásán vettünk részt, aki szak- és kutatási területéről, a nem halálos eszközökről, azok rendszerezéséről, elméletéről és gyakorlati felhasználásáról számolt be az érdeklődő hallgatóknak.
Az előadás első felében a nem halálos eszközök rendszerezési, csoportosítási szempontjait tekintettük át, kiegészítve mindezt a hivatalos megnevezésekkel kapcsolatos problémákkal, hiszen a magyar rendvédelmi szervek más néven említik ezeket, mint például a NATO. Bartha ezredes rávilágított arra is, hogy a nem halálos eszközök nem csak egyének, de csoportok, technikai eszközök vagy akár infrastruktúra ellen is bevethetőek. A tartalmas és példákban bővelkedő előadás során megismerhettük magukat az eszközöket is, bemutatva, egyes eszközök esetében pedig a helyszínen is szemléltetve azok hatásos alkalmazási módját, hatótávolságát.
E fegyverek esetében fontos hangsúlyozni azt is, hogy a terminológia ellenére akár az élet kioltására is alkalmasak. A nyomatékosítás kedvéért az előadás közben és után szemügyre vehettünk különböző típusú és méretű gumilövedékeket, speciális söréteket, multifunkcionális taktikai botokat, gázfegyvereket, illetve egy Taser X26-os típusú távolsági sokkoló fegyvert is. Az elméleti előadást és a szemléltetést rövid videofelvételek tették még látványosabbá és hitelesebbé ? eközben ugyancsak láthattunk rövid bejátszásokat különböző járműfeltartóztató rendszerekről, gázok alkalmazásáról , sőt mikrohullámú- és infrahangfegyverek használatáról és hatásáról is. Külön élményt jelentett, hogy az előadás végén minden résztvevő kézbe is vehette ezeket a hatásos eszközöket, valamint egy speciális tábla segítségével Bartha ezredes a Taser sokkoló működését is szemléltette.
Fontos ismételten kiemelni, hogy ezek a fegyverek csak megfelelő és szakszerű használat mellett tartják meg nem halálos jellegüket, alkalmazásuk során pedig nem a hagyományos fegyverek helyett, hanem azok mellett kiegészítő jelleggel alkalmazandók.
Seprődi-Kiss Árpád
(A kép forrása: http://bemil.chosun.com/nbrd/gallery/view.html?b_bbs_id=10044&num=127403)

“Bevetésen” a BSZK

0

 

Ez évben szeptember elején került sor a Magyar Honvédség minden évben megrendezett átfogó ?Bevetési irány? hadgyakorlatára, melynek megtekintésére a MH Összhaderőnemi Parancsnokság és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem gyümölcsöző együttműködésének köszönhetően a Biztonságpolitikai Szakkollégium tagjai is lehetőséget kaptak. Idén ez az esemény azért is volt egyedülálló, mert nem a már megszokott bakonyi lőtéren gyakorlatoztak a katonák, hanem Ercsi határában a Dunán hajtottak végre folyami átkelést és ehhez kapcsolódó deszant-feladatokat.
bevetesi_irany_kep_20090911_025
A gyakorlat alapkoncepciója szerint a folyó túlpartján a Magyar Honvédség felderítői diverzáns csapatokat észleltek, így rohamcsónakos különlegesen képzett alegységek tették meg először a közel 500 méteres vízi utat. A BTR-80/A harcjárművek és a technikai eszközöket szállító PTSZ-M szállító járművek ?átúszása? és a célkörzetek elfoglalása, biztosítása közben a katonák megrongált pontonhíd helyreállítását szemléltették a folyón, a kapcsolódó aknamentesítési feladatokkal együtt. Az így helyreállt összeköttetést használva a T-72-es harckocsik, BMP szállító járművek, D-20 lövegek és légvédelmi, harctámogató alegységek is átkeltek a túlpartra. A műveletet ez idő alatt Mi-24-es harci helikopterek oltalmazták, melyek légicsapást mértek a visszavonuló ellenséges diverzánsokra.

bevetesi_irany_kep_20090911_038

Az egyórás dinamikus gyakorlat után a statikus bemutató következett, ahol csoportokra osztva különböző állomásokon tekinthették meg a vendégek a Magyar Honvédség eszközeit, különböző képességeit, legújabb fejlesztéseit. A korszerű technikai eszközökön kívül ? mint például a pilótanélküli felderítést végző nyáron beszerzett UAV-k, vagy a könnyűtűzszerész robotok ? közelebbről is szemügyre vehettük a nagyteljesítményű tábori víztisztító állomást, a mobil terepelemező munkaállomást, a tűzszerész hajót, illetve bepillantást kaptunk a mobil orvos csoport és a különleges műveleti zászlóalj munkájába is.

A bemutató a civil hallgatók számára kifejezetten hasznos volt, hiszen nem minden nap találkozhat az ember ilyen haditechnikai eszközökkel. Ezennel is szeretnénk köszönetünket kifejezni mind a MH Összhaderőnemi Parancsnokságnak, mind a szervezésben segítségünkre levő kollégáknak, hogy a szakkollégisták ismét részt vehettek ezen a különleges eseményen, és alig várjuk a ?Bevetési irány 2010?- et

Nemzetbiztonság és Média – Könyvbemutató

0
2009. október 19-én a Biztonságpolitikai Szakkollégium és az Egyetemi Központi Könyvtár közös szervezésében egyetemünkön járt Nicholas Wilkinson nyugállományú admirális, a brit Védelmi Tájékoztatási Tanácsadó Bizottság (Defence, Press and Broadcasting Advisory Commitee, vagyis a D-notice) korábbi vezérigazgatója. Az admirális látogatásának fő célja az idén, Secrecy and the Media címmel megjelent könyvének bemutatása volt.
Ez a könyv az első hivatalosan megjelent átfogó tanulmány a D-notice system teljes tevékenységéből, ami kronológiai sorrendben halad a 19. század végétől egészen napjainkig, mintegy 500 oldalon. A korábban említett D-notice felelőssége, hogy a brit médiával való kapcsolattartás során biztosítsa, hogy a nemzetbiztonsági szempontból érzékeny információk (legalább időlegesen) ne kerüljenek a közvéleménybe. Mivel az Egyesült Királyságban a sajtószabadság kiemelt figyelmet élvez, így a D-notice folyamatosan a szerkesztőségek rendelkezésére áll, helyes tanácsadói tevékenysége pedig rendkívül komoly és embert próbáló feladat.
A Siposné Dr. Kecskeméthy Klára ezredes, oktatási rektorhelyettes által moderált könyvbemutató során az admirális röviden bemutatta a D-notice rendszer történetét és működését, amelyet számos érdekes példával támasztott alá. A résztvevő egyetemi polgárok számára tanulságos és élményszámba menő, ugyanakkor megtisztelő volt a brit haderő ilyen magas rangú tisztjének fogadása és kiváló előadásának meghallgatása. A szervezők ezúton mondanak köszönetet Buzna Viktor öregdiáknak a találkozó megszervezésében kifejtett munkájáért!

BSZK Bevonó Tábor

0
Első alkalommal került sor szeptemberben a Biztonságpolitikai Szakkollégium Bevonó Táborára Velencén. Az együtt töltött hétvége szándékaink szerint az utolsó szervezett állomása annak a csapatépítő folyamatnak, ami a BSZK elnyújtott felvételi folyamatának (novembertől a következő év májusáig) eredményes teljesítése után az új tagok teljes integrálását jelenti. A Tábor kötetlen lehetőséget teremt, hogy egy fizikálisan fárasztó, de lelkesítő hétvége közös élményeivel felvértezve vessük magunkat a szemeszter teendőibe és a BSZK szellemiségét továbbadjuk legújabb tagjainknak is.
Szeptember 18-án, pénteken kora délután a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem civil kollégiuma előtt gyülekezett a csapat, hogy ki kisbusszal, ki vonattal induljon Velencére. Hamarosan kiderült, hogy mindkét útvonal kalandos meglepetésekkel vár: mialatt a kisbusszal utazók dugóban araszoltak a csomagokkal és kis híján tévútra tévedtek, addig a vonat több nekifutással órákig vesztegelt a nyílt pályán. Szerencsére a vonaton vidám országjáró útitársakkal hozott össze a sors, akik élménybeszámolóik mellett rögtönzött zeneoktatással és hegedűszóval segítettek az emelkedett hangulat fenntartásában.
A velencei Liget Üdülő fogadta 20 fős csapatunkat, ahol egyúttal a Szegedi Egyetem Budapesti Média Intézetének hallgatói is gólyatáboroztak ? esti programjainkat így jó hangulatban, részben közösen tudtuk szervezni. A BSZK friss tagjai mellé csatlakozott a hétvégére három, a szakkollégium korai időszakában meghatározó tevékenységet végző senior tagunk is: Berki Tamás, Kiszely Péter és Magda Balázs. Így a hétvége szellemiségében a BSZK-s értékek átadásáról, az együttgondolkozásról és a tapasztalatcseréről, valamint a közeljövő tervezéséről szólt olykor komoly, olykor játékos keretek között.
A seniorok szakkollégiumi kvízjátéka már sokat felfedett az elmúlt évek markáns szereplőiről és néhány BSZK-s legendáról, ám az igazi meglepetéseket a tagok személyre szabott foto-showja tartogatta, melyben a traktorokhoz kötődő gyermekkori rajongástól a tömegoszlató tekintetig számos érdekességet megtudhattunk egymásról…
IMGP6364
A szombati, még könnyed ébredés után a szabadban elköltött reggeli teremtett alapot a Szakkollégium honlapja, a bszk.hu alkalmazásainak, fejlesztéseinek ismertetésére és általánosságban az internetes megjelenéssel kapcsolatos ötletelésre. Az ebédet követően a délutáni programig szabadfoglalkozáson kamatoztattuk több éves sportolói rutinunkat ? melyet leginkább a focizás közben elveszített labdák bántak.
IMGP6634
A délután fő eseménye a ZMNE Biztonság- és védelempolitikai Tanszéke képviseletében Gazdag Ferenc tanszékvezető és Ruppert József tanszékvezető-helyettes látogatása volt, akikkel improvizált szerepjátékot követően oldott hangulatban tapasztalatcsere kezdődött a szakkollégiumi tevékenységet illetően. A tömegessé váló egyetemi képzést, az oktatás minőségbiztosítását és a szakkollégiumok ebben játszott szerepét, egyedi lehetőségeit boncolgatva észrevétlenül telt az idő, melyről csak a háttérben készülő bográcsos vörösboros marhapörkölt egyre vonzóbb illata árulkodott. Vendégeink távozása után az este már jobbára a bogrács körüli sürgölődéssel, beszélgetéssel telt, míg a pörkölt mellé elfogyasztott zamatos nedű arra nem késztetett néhányunkat, hogy a szegedi gólyatábor fiataljaihoz csatlakozva éjszakába nyúló önfeledt karaokéba bocsátkozzunk. A legkitartóbbak még ez után is, hajnalig melegedtek a tábortűz közvetlen közelében.
A vasárnapi ? kétségtelenül nehéz ? ébredést követően ismételten a kellemes napsütésben sütkérezve vitathattuk meg a BSZK közvetlen jövőjével kapcsolatos kérdéseket, így az őszi szemeszter programjait, az ismét beinduló tagfelvételi folyamat elemeit vagy a BSZK egyre bővülő külső kapcsolataiban rejlő lehetőségeket. Szakkollégiumunk első InterKoll találkozón történő részvételéről is itt született döntés, ami később további tapasztalatokkal és ötletekkel gazdagította elképzeléseinket.
Reméljük, 2010-ben a BSZK Bevonó Tábor hasonlóan sikeres, jó hangulatú, a jövőre bekerülő tagok számára élmény dús program lesz.

Kiemelt témák

3,127RajongókTetszik