2010. április 20-án és 21-én a Biztonságpolitikai Szakkollégium küldöttsége az Óriás Nándor Szakkollégium meghívásának eleget téve látogatást tett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, melynek keretében két napos közös szakmai konferenciára és a szakkollégiumi élet tapasztalatainak kölcsönös cseréjére is sor került. Az esemény jelentősége kettős: egyrészt hallgatóink saját kutatási eredményeikkel mutatkozhatnak be szélesebb hallgatóság előtt, a továbbiakban felhasználva az eszmecserében megjelenő új, megtermékenyítő nézőpontokat, véleményeket, másrészt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet is képviselve hozzájárulnak az egyetem és a képzés jó hírének formálásához. A Biztonságpolitikai Szakkollégium számára pedig különösen elismerő, hogy a Rajk László Szakkollégium (BCE) és az Eötvös József Collegium (ELTE) után immár a Pécsi Tudományegyetemen is rendelkezik olyan a szakkollégiumi mozgalom részét képező kapcsolattal, amely az elitképzéshez köt minket és a további kitartó, magas színvonalú tevékenységre motivál.

A konferenciát a PTE Halasy-Nagyjózsef aulájában az Állam és Jogtudományi Kar dékánja, Dr. Berke Gyula nyitotta meg, aki köszöntőjében kiemelte, hogy a szakkollégiumi tevékenység a Pécsi Tudományegyetemen is nagy elismerésnek örvend, és az egyetemi és kari vezetés támogatását is élvezi évek óta, így nagy öröm hasonlóan sikeres hallgatói csoportot vendégül látni Pécsett. Az első két előadás során Farkas Kornél az Óriás Nándor Szakkollégium elnöke, valamint Németh József illetve Csiki Tamás, a Biztonságpolitikai Szakkollégium elnöke és szakmai alelnöke mutatták be a két szervezet múltbéli és jelenlegi tevékenységét, működését, azok célkitűzéseit és felvételi procedúráit ? hiszen a találkozó célja részben az is volt, hogy a felek megosszák egymással tapasztalataikat.
Ezt Szijj Dóra, a Biztonságpolitikai Szakkollégium tagja, a ZMNE másodéves biztonság- és védelempolitika szakos hallgatója ?Gyermekek a harcokban? című előadása követte. A prezentáció kiemelten a gyermekkatonaság jelenségének afrikai tapasztalataira koncentrált, azon pragmatikus megfontolásból, miszerint valószínűsíthetően a Magyar Honvédség állománya a jövőben afrikai békefenntartó, humanitárius missziók során találkozhat a gyermekkatonaság jelenségével, így annak megismerése a megfelelő reagálás és fellépés alapját kell, hogy jelentse. Az előadó kitért a gyermekkatona definiálásának nemzetközi jogi problematikájára, a harcokban részt vevő gyermekek szociális-pszichológiai terhére, a lefegyverzési programok lehetőségeire, valamint eredményeire.
Az előző előadás témájához közvetetten kapcsolódva tartotta meg előadását Marsai Viktor, a Biztonságpolitikai Szakkollégium tagja és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem biztonság- és védelempolitika szakos, mesterképzésben idén végző hallgatója. Előadása a Szomáliával kapcsolatban fennálló biztonságpolitikai sztereotípiák felszámolásával foglalkozott, röviden bemutatva az ország 20. századi mozgalmas történelmét, a rendkívül komplex társadalmi viszonyokat, értékelve az egyes szereplők érdekeit és lehetőségeit, valamint az iszlamista mozgalmak valós szerepét.
Dr. Béli Gábor, a Pécsi Tudományegyetem docense, jogtörténész ?Hadakozó népek, hadakozó elemek 1526 előtt? címmel tartotta előadását, melyben társadalomtudományi és jogtörténeti szempontból vizsgálta a középkori katonai szervezet ? az őrök, őrnagyok, a várispánság ? kialakulását, illetve a határőrség szerepkörét, illetve ezek hierarchikus szerveződését.
Az első nap utolsó prezentációját Kovács Katalin, a BSZK tagja és a ZMNE biztonság- és védelempolitika szakos, BSc képzésben végzős hallgatója tartotta; az általa vizsgált probléma pedig az ?Az ENSZ BT jövőbeli lehetőségei? volt, melyben az ENSZ Biztonsági Tanácsának sokak által kívánatosnak tartott reformlehetőségeiről beszélt. Az előadás különös érdeklődést váltott ki a PTE jogász hallgatói körében, konklúziója pedig kiváló vitaindítónak bizonyult, és remélhetőleg további közös munka alapját jelenti.
A konferencia után az Óriás Nándor Szakkollégium a BSZK küldöttségét egy borkóstolóval egybekötött vacsorára invitálta Villányba, ahol a konferencia kötött keretein kívül, informális jelleggel is folytatódhatott az eszmecsere és remek hangulatban zárult a minden tekintetben igen tartalmas látogatás első napja.
bszk-pecs-2010
Másnap a konferencia első előadója Dr. Nochta Tibor, a PTE ÁJK Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszékének tanszékvezetője volt, aki a ?Polgári jog emberképe? címmel tartotta meg előadását. Az előadó ? tekintettel a hallgatóság eltérő mélységű szakmai jártasságára ? a Polgári Törvénykönyv számunkra eddig ismeretlen arcát mutatta be rendkívül élvezetes szemléltetésen keresztül.
Csiki Tamás, a Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tudományos segédmunkatársa, a ZMNE doktorandusza a Biztonságpolitikai Szakkollégium képviseletében a ?NATO új stratégiai koncepcióját? mutatta be. Előadása eredményeképpen betekintést nyerhettünk az észak-atlanti szövetség új stratégiai koncepciója kidolgozásának korábban nem látott egyedi folyamatába, valamint a dokumentum egyes várható elemeibe és azok hatásába a tagállamok, köztük Magyarország esetében is.
A konferencia Pető Gergő, a ZMNE másodéves biztonság- és védelempolitikai szakos hallgatójának ?A kínai informatikai támadások? című előadásával folytatódott. Témájának újszerűségéből adódóan a pécsi szakkollégisták által már nagyon várt előadás tovább emelte a konferencia színvonalát. A logikusan felépített prezentációból megismerhettük azokat a főbb informatikai támadásokat, fontos jellemzőikkel együtt, melyek az utóbbi időben egyre inkább a kibertér biztonságára irányították a nemzetközi figyelmet. A kétségtelenül izgalmas téma ? az előadás időkorlátai ellenére ? kimerítő volt, szintén nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy a hallgatóság soraiban nem feltétlenül ?szakértő? hallgatóság ül.
A sort újabb zrínyis szakkollégista folytatta: Tófalvi Fruzsina, végzős biztonság- és védelempolitika szakos BSc képzést folytató hallgató a jelenlegi törökországi állapotokat értékelte ?Törökország a változás küszöbén? címet viselő előadásában. Bemutatta azt az egyedülálló helyzetet, amikor egy demokratikus berendezkedésű iszlám országban a haderő hagyományosan a mai napig meghatározó befolyással bír a társadalomban, a múltban pedig szinte bármikor képes volt kormányokat megdönteni és újakat a hatalomra emelni. Az előadó a közelmúlt katonai letartóztatási hulláma és a közelgő választások kapcsán a politikai erőviszonyokat vizsgálva a török belpolitika stabilizálásának esélyeit latolgatta.
A záró előadást az Óriás Nándor Szakkollégium tagja, László Balázs tartotta ?Politika? vagy ?nem Politika? címmel. Érdekes eszmefuttatásában megvizsgálta, hogy mi számít ma politikának, és egyáltalán létezik-e ma a klasszikus értelemben vett politika? A prezentációban hangsúlyozta véleményét, miszerint vissza kell térni az arisztotelészi alapelvekhez, melyet az oktatási rendszer ésszerű reformja is segíthetne azáltal, hogy a fiatalok érdektelenségét a politikával kapcsolatban feloldja, és elősegíti a szélesebb látókör megalapozását, a kulturált eszmecsere és vitakultúra kialakítását e téren. Az előadás méltó befejezése volt a termékeny konferenciának, melynek remélhetőleg ez évben Budapesten folytatását is megrendezhetjük.
Találkozzunk Budapesten!
Összességében a konferencia szakmai, szakkollégiumi és emberi oldalról is eredményesnek bizonyult. Mindkét szakkollégium tagjai tanultak egymástól, a tanulás mellett pedig barátságok alapja teremtődött meg, és a résztvevők kölcsönösen biztosíthatták egymást a jövőbeni együttműködés szándékáról.
Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani az Óriás Nándor Szakkollégium vezetésének és tagjainak a szívélyes, magas színvonalú vendéglátásért és a kiválóan bonyolított konferenciáért, valamint elismerésünket fejezzük ki a Pécsi Tudományegyetemnek az Óriás Nándor Szakkollégiumnak nyújtott támogatásáért. Köszönjük, hogy ha csak egy rövid időre is, de betekintést nyerhettünk az Egyetem és a Szakkollégium életébe!
Bokányi Zoltán és Szentgáli Gergel
Előző cikkAfrika szerepe a XXI. században – konferencia beszámoló
Következő cikkKonferenciák hete